Image Alt

Regulamin sklepu

Rozdział I. Informacje ogólne
§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: hello! BUSINESS CONCEPT (dalej: „Sklep”), składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2

Zamówienia składane są przez stronę internetową: www.hellobc.pl do Sprzedającego, którym jest podmiot: LUUP CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż następujących Produktów:

 1. Vouchery
 2. Ebooki
 3. Gadżety reklamowe
§ 4
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy. Koszt ten, o ile wystąpi, doliczany będzie podczas składania zamówienia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 5

Regulamin dotyczy zamówień, które są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia poza granicami kraju będą realizowane na podstawie odrębnych uzgodnień poczynionych między Sprzedawcą i Kupującym.

Rozdział II. Procedura składania i realizacji zamówień
§ 6
 1. W celu utworzenia konta dla Kupującego, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie www.hellobc.pl
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej opcji znajdującej się w formularzu.
 4. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.
§ 7
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia zamówienia przez Kupującego, który dokonał rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1. zalogowanie się do Konta Kupującego przy użyciu wybranego przy Rejestracji adresu mailowego i hasła;
  2. dodanie wybranego Produktu do koszyka;
  3. po skompletowaniu całego Zamówienia – wybór rodzaju dostawy i płatności;
  4. wybór miejsca/ sposobu doręczenia produktu;
  5. wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę jeśli są inne niż podane przy rejestracji;
  6. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku zatwierdzającego zamówienie;
 4. W celu złożenia zamówienia, bez Rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Produktu do koszyka;
  2. wskazanie adresu e-mail;
  3. po skompletowaniu całego Zamówienia – wybór rodzaju dostawy i płatności;
  4. wybór miejsca/sposobu doręczenia produktu;
  5. wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;
  6. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku zatwierdzającego zamówienie;
 5. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 lub 4 powyżej, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta Umowa.
§ 8
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 3 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na konto firmy LUUP CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub w przypadku ustalenia innego sposobu zapłaty, po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie do 7 dni roboczych.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty bądź wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo przystąpienie do realizacji złożonego Zamówienia, Sprzedający zastrzega prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. W przypadku braku potwierdzenia realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail: hello@hellobc.pl
§ 9
 1. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych form płatności:
  1. Paybylink – Internetowy system płatności, który pełni rolę pośrednika pomiędzy poszczególnymi osobami a serwisami, sklepami internetowymi. Akceptacja kart Visa, MasterCard i innych, a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko) oraz płatności gotówką i telefonem (BLIK).
 2. Realizacja zamówienia z formą płatności internetowej – po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. Zakupiony produkt jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy.
 3. Dostawa Produktów możliwa będzie w następujący sposób:
   Produkt zostanie przesłany w formie pliku PDF. na wskazany adres e-mail – czas dostawy: od 24 h do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty
 4. Zamówione produkty są dostarczane w sposób i do miejsca wskazanego przez Kupującego podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 5. W momencie gotowości Produktu do odbioru/wysłania, na adres poczty elektronicznej Kupującego przesyłana jest informacja o realizacji zamówienia.
 6. W zależności od wyboru Kupującego, dołącza do przesyłki z zamówionym produktem – paragon albo fakturę VAT.
Rozdział III. Dostępność towaru
§ 10

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Może to być anulowanie zamówienia, zrealizowanie niepełne bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego.

Rozdział IV. Prawo odstąpienia od umowy
§ 11
 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287; dalej jako „Ustawa”) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy. Ww. prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią w posiadanie produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, tj. LUUP CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr tel.: 663 709 709, adres e-mail: hello@hellobc.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: www.hellobc.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Sprzedającego. W przypadku Produktów wirtualnych dostarczonych elektronicznie nie ma konieczności ich odsyłania. Po otrzymaniu przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona dezaktywacji Produktu wirtualnego zakupionego przez Kupującego, co uniemożliwi skorzystanie z usługi.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Rozdział V. Rękojmia. Reklamacje
§ 12
 1. Zawarte w niniejszym rozdziale postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych wobec Klientów będących konsumentami. Sprzedający wobec Konsumenta ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli udowodni, że w chwili wydania Produktu był on wolny od wad lub przyczyna ich wystąpienia nie istniała jeszcze w tej chwili.
 4. Jeżeli dostarczony Konsumentowi Produkt jest wadliwy, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 5. Jeżeli jednak Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Produktu lub usunięcia wady. Konsument ma wówczas prawo żądania zwrotu ceny.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Konsument nie może odstąpić do Umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Za wadę nieistotną uważa się taką, która mimo istnienia, pozwala na korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewnieniami Sprzedającego.
§ 13
 1. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania Produktu na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 2. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
 3. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Produkt w razie wymiany
  Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy.
 4. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany Produktu na wolny od wad;
  4. żądania usunięcia wad Produktu.
 5. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedającego do ww. oświadczeń/żądań w ww. terminie uważa się, że uznał on za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
§ 14
 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi.
 2. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru, stwierdzone przed upływem tego terminu.
 3. W terminach określonych w  ust. 1 i 2 powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądaniu obniżenia ceny z powodu wady fizycznej Produktu, a jeżeli Konsument żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady. 
Rozdział VI. Ochrona danych osobowych
§ 15
 1. Szczegółowe zasady oraz informacje dot. ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.hellobc.pl
Rozdział VI. Akcje promocyjne i upusty dla klientów
§ 16

Wszelkie upusty przyznawane grupom klientów bądź akcje promocyjne w sklepie nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami.

Rozdział VII.  Postanowienia końcowe
§ 17
 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Regulamin Sklepu”. Podczas realizacji Zamówienia Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w szczególności akty prawne powołane w treści Regulaminu. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla pozwanego.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/odr/
  Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.
Zamknij

Skontaktuj się z nami w najwygodniejszy dla Ciebie sposób. Napisz albo zadzwoń, pomożemy dobrać skrojoną specjalnie dla Ciebie, najlepszą, najkorzystniejszą ofertę.

OBSERWUJ NAS
INFO